ทำเนียบบุคลากรนายทวี  แพงศรี

Thawee  Pangsee

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Superthawee@esdc.go.th
081-157-91957

นางสาวสุจิตรา ทาลีราช
  Sujitta  thaleerach
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
S.thaleerach2502@esdc.go.th

084-430-3355

 นายพิษณุ  มูลสาร
 Phisnu  Moonsan
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Phisnu352@esdc.go.th
091-021-100

 

นางปฏิญญา  จันเจือ
 Patinya  Junjea
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Patin_6637@esdc.go.th
093-3240884

 

นางสมจิตต์  รวมแก้ว
 Somjitt  Romkaw
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Somjitt.R@esdc.go.th

081725-4206

 


นางรัชฏาภรณ์  สามารถ
 
Ratchadaporn  Samas
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Ratchadapornmiya@esdc.go.th
089-888-8343

 

นางภัชชนก  สายชนะ
 Puchaanok  Saychana
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Pp4117@esdc.go.th

089-949-5582

 

นางสาวจริยา  กรุณา
 Jariya  Karuna
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
KJDeaw.21@esdc.go.th
084-195-6401