กลุ่มงาน

3กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
นางสุจิตรา  ทาลีราช
ห้วหน้ากลุ่มงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายพิษณุ  มูลสาร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยีComments