ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ” ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพและเสมอภาค

             นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร  เขต ๒  พร้อมด้วยคณะดำเนินการผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ทุกคน กล่าวรายงาน  นายประสงค์ สุภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประธานในการเปิดงาน มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ .เพื่อหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษาแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ  .เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบทีเหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ ๓. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและบริหารและครู นักเรียน ได้จัดแสดงผลงานความเป็นเลิศทางกาศึกษาพิเศษ 

ผู้เข้าเข้าร่วมงานมหกรรม  ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน   จำนวน   ๑๘๗   คน ๒. ครูพี้เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน   ๒๐  คน  ๓. ครูที่รับผิดชอบข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป  จำนวน   ๕๐  คน ๔. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๑๐๐  คน  รวม  ๓๕๗  คน


Comments