กิจกรรม

งานมหกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ” ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพและเสมอภาค  โดย นายอติศักดิ์  ไนยะกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร  เขต ๒ กล่าวรายงาน ต่อ นายประสงค์ สุภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร  เขต ๒ กล่ประธานในพิธีเปิดงาน  ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนจำนวน รวม  ๓๕๗  คน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ .เพื่อหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษาแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ .เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ๓. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและบริหารและครู นักเรียน ได้จัดแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต ๒ 


                                                                  

หน้าเว็บย่อย (1): ภาพกิจกรรม
Comments