ภาพกิจกรรม

นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร  เขต ๒  พร้อมด้วยคณะดำเนินการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ทุกคน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการงานมหกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ” ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพและเสมอภาค มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ .เพื่อหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษาแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ  ๒.เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ ๓. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและบริหารและครู นักเรียน ได้จัดแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ  ผู้เข้าเข้าร่วมงานมหกรรม  ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน ๑๘๗  คน ๒. ครูพี้เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  จำนวน  ๒๐  คน ๓. ครูที่รับผิดชอบข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป  จำนวน  ๕๐  คน๔. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๑๐๐  คน  รวม  ๓๕๗  คน

ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:22
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:23
ą
สพป. ยโสธร 2,
26 ส.ค. 2559 04:24
Comments