งานมหกรรมเด็กพิเศษ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 22:08โดยนางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 08:26 โดย สพป. ยโสธร 2 ]


งานมหกรรมความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ” ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพและเสมอภาคโดยมีนายประสงค์ สุภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธี และนายอติศักด์ ไนยะกูล รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ผู้กล่าวรายงาน  นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ผู้รับผิดชอบโครงการ  มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน ทั่งสิ้น ๓๕๗ คน  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ   ๑.เพื่อหาแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการศึกษาแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ .เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ ๓. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนและบริหารและครู นักเรียน ได้จัดแสดงผลงานความเป็นเลิศทางการศึกษาพิเศษ

Comments