กิจกรรม

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  ระหว่างวันที่๒๗-๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒