7กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการเรียนรวม)

นางสาวกรรณิการ์  บุญเกลี้ยง
ห้วหน้ากลุ่มงานฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางภัชชนก  สายชนะ
ผู้ช่วยฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ċ
คู่มือการจัดการเรียนรวม.zip
(5002k)
สพป. ยโสธร 2,
20 ส.ค. 2559 18:11
ċ
ค่ายld.zip
(9966k)
สพป. ยโสธร 2,
21 ส.ค. 2559 19:19
Ĉ
สพป. ยโสธร 2,
21 ส.ค. 2559 19:24
Ĉ
สพป. ยโสธร 2,
21 ส.ค. 2559 19:24
Ĉ
สพป. ยโสธร 2,
21 ส.ค. 2559 19:24
ĉ
สพป. ยโสธร 2,
20 ส.ค. 2559 18:12
ĉ
สพป. ยโสธร 2,
20 ส.ค. 2559 18:12
ċ
โครงสร้างกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ.zip
(115k)
สพป. ยโสธร 2,
27 ส.ค. 2559 00:13
Comments