6กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

นางสาวกรรณิการ์  บุญเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางภัชชนก  สายชนะ
ผู้ช่วย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


Comments