5กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นายสมชัย  ละครวงษ์
ห้วหน้ากลุ่มงานฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางปฏิญญา  จันเจือ
ผู้ช่วย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษComments