4กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นายบุญส่ง  สีลา
ห้วหน้ากลุ่มงานฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางรัชฎาภรณ์  สามารถ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Comments