3กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวสุจิตรา  ทาลีราช
ห้วหน้ากลุ่มงานฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นายพิษณุ  มูลสาร
ผู้ช่วยฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบ เทคโนโลยี


Comments