2กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นายอนุ  บุญสูง
ห้วหน้ากลุ่มงานฯ
รับผิดชอบ แนะแนว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิการ์  บุญเกลี้ยง
รับผิดชอบสาระวิทยาศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


ċ
รายงานnt58.zip
(1845k)
yst2 admin,
20 ส.ค. 2559 17:58
ċ
รายงานสอบสามสาระการเรียนรู้ ปี 2558 ป.6.zip
(1552k)
yst2 admin,
21 ส.ค. 2559 19:12
ċ
รายงานสอบสามสาระการเรียนรู้ ปี 2558 ม.3.zip
(253k)
yst2 admin,
21 ส.ค. 2559 19:13
ċ
เอกสาร N-t ป.3.zip
(5316k)
yst2 admin,
20 ส.ค. 2559 18:00
ċ
เอกสาร O-net ป.6 - PDF.zip
(6700k)
yst2 admin,
20 ส.ค. 2559 18:01
ċ
เอกสาร เตรียม o-net ม.3.zip
(4120k)
yst2 admin,
20 ส.ค. 2559 18:01
ĉ
yst2 admin,
20 ส.ค. 2559 18:02
Comments