1กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียน

นางวนิดา  แสวงผล  
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานฯ

 นางสมจิตต์  รวมแก้ว
ผู้ช่วยฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบงานปฐมวัย

นางสาวจริยา  กรุณา
ผู้ช่วยฯ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบปฐมวัย



Comments